Verkoopvoorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN 

 

 

Voorwerp

 

 

Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden is het definiëren van de voorwaarden en methoden voor de verkoop aan de Klant van de producten die te koop worden aangeboden op de Site.

 

 

De aankoop door de Klant van producten op de Site impliceert raadpleging, begrip en aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden.

 

 

Elke bestelling die door de Klant op de Site wordt geplaatst onder de onderstaande voorwaarden, is onderworpen aan deze algemene verkoopvoorwaarden.

 

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden vertegenwoordigen het geheel van de verplichtingen van de partijen.

 

 

Louvre Parijs en de Klant verbinden er zich toe om bij de uitvoering van hun verbintenissen volkomen te goeder trouw te zijn.

 

 

Indien een of meer van de bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard in toepassing van een wet, een verordening of naar aanleiding van een beslissing van kracht van gewijsde van een bevoegde autoriteit, zullen de andere bepalingen volledig van toepassing blijven.

 

 

Louvre Parijs en de Klant zijn het er onderling over eens dat het feit dat een van de partijen bij deze algemene voorwaarden een situatie gedoogt, niet tot gevolg heeft dat de andere partij enig recht krijgt. Een dergelijke tolerantie kan niet ook worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand om de rechten in kwestie te doen gelden.

 

 

Aanvaarding en oppositie van de algemene voorwaarden

 

 

De Klant bevestigt zijn aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden tijdens de validatie van zijn bestelling door middel van een selectievakje met de volgende verklaring "Ik heb de AGV gelezen en ik accepteer" en een "klik" .

 

 

De Klant wordt erop gewezen dat Louvre Parijs zich het recht voorbehoudt om de algemene voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. De versie van de algemene voorwaarden die tegenstelbaar is aan de Klant, blijft echter de versie die door deze laatste werd aanvaard op het moment van de validatie van zijn bestelling. De gewijzigde versies van de algemene voorwaarden zijn pas van toepassing op bestellingen die op de Site worden geplaatst nadat ze online zijn gezet en geldig zijn aanvaard door de Klant.

 

 

De algemene verkoopvoorwaarden zijn permanent toegankelijk en kunnen op elk moment door de Klant worden geraadpleegd op de Site in de rubriek "Algemene verkoopvoorwaarden". De Klant heeft de mogelijkheid om ze op te slaan of af te drukken met behulp van de standaardfunctionaliteiten van zijn browser of zijn computer.

 

 

De Klant aanvaardt dat de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen worden overgedragen door Louvre Parijs met name bij een fusie of overname aan een derde partij.

 

 

De Klant machtigt Louvre Parijs om elke onderaannemer van zijn keuze in te schakelen in het kader van de uitvoering van deze geschenken. De Klant aanvaardt dat in dit geval: Louvre Parijs stuurt aan deze onderaannemer de informatie en persoonsgegevens van de Klant die nodig zijn voor de uitvoering van de uitbestede diensten.

 

 

Producten bestellen

 

 

Aanmaken van een gebruikersaccount of bestelling als gast.

 

 

Zodra de klant is geauthenticeerd op de site, moet deze een gebruikersaccount aanmaken in de sectie "Een account aanmaken" om een aankoop te doen of zijn winkelmandje te vullen. Dit account is toegankelijk voor de Klant vanuit het gedeelte "Mijn account" zodra het aanmaakproces is voltooid. De klant kan ook als gast bestellen op de Site. 

 

 

De Klant vult in de rubriek "Een account aanmaken" de verplichte velden in die vereist zijn, met name zijn e-mailadres en/of telefoonnummer en het wachtwoord dat zijn identificatiecode zal zijn voor latere toegang tot zijn gebruikersaccount.

 

 

De klant heeft de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van Louvre Parijs door het daarvoor bestemde vakje aan het einde van het formulier voor het aanmaken van een gebruikersaccount aan te vinken, of via een venster dat automatisch wordt weergegeven wanneer de klant de site bezoekt

 

 

Zodra alle gevraagde informatie is ingevuld, valideert de Klant het formulier en ontvangt hij een e-mail ter bevestiging van het aanmaken van zijn gebruikersaccount op het e-mailadres dat in het formulier is opgegeven.

 

 

Keuze van producten

 

 

De Klant kiest de producten die op de Site worden gepresenteerd op de dag van de bestelling. Er wordt aan de Klant gepreciseerd dat het plaatsen van producten in zijn winkelmandje geen reservering van deze producten inhoudt, en dat hij bij het plaatsen van zijn bestelling dient te controleren of de aldus in zijn winkelmand geplaatste producten nog beschikbaar zijn.

 

 

De Klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van producten en hun geschiktheid voor zijn behoeften of met de producten waarmee hij ze eventueel wenst te gebruiken. De verantwoordelijkheid van Louvre Parijs kan in dit verband niet worden gezocht.

 

 

Bestelproces

 

 

De Klant kiest de producten die hij wenst te bestellen door zijn presentatieblad te raadplegen en op het vakje "Toevoegen aan winkelmandje" te klikken.

 

 

De Klant heeft dan toegang tot de details van het totaal van zijn bestelling in het winkelmandje in de rubriek "Mijn winkelmandje". De Klant heeft de mogelijkheid om de details van zijn bestelling te controleren, evenals de totale prijs (exclusief leveringskosten), deze te wijzigen door producten toe te voegen of te verwijderen, eventuele fouten te corrigeren of zelfs te annuleren.

 

 

De Klant maakt verbinding met zijn gebruikersaccount door zijn identificatiegegevens in te voeren als hij nog niet verbonden was bij het selecteren van de producten. Indien de Klant geen gebruikersaccount heeft, maakt hij er een aan om zijn bestelling af te ronden volgens de methodes aangegeven in artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden. De klant kan zijn bestelling ook als gast plaatsen zonder een gebruikersaccount aan te maken.

 

 

De Klant geeft het factuur- en afleveradres op, evenals de gewenste leveringswijze.

 

 

Er verschijnt een overzicht van de bestelling van de klant. De Klant wordt verzocht deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden door het daartoe voorziene vakje aan te vinken. Tijdens deze fase heeft de Klant ook de mogelijkheid om de details van zijn bestelling en de totale prijs (inclusief leveringskosten) te controleren, deze te wijzigen, eventuele fouten te corrigeren of zelfs zijn bestelling te annuleren.

 

 

De Klant kiest zijn betalingswijze en gaat over tot de contante betaling van zijn bestelling. Deze stap omvat de definitieve validatie van de bestelling van de Klant. Zodra de bestelling door de Klant is gevalideerd en betaald, kan deze niet meer worden geannuleerd, behalve in het geval van weigering van de betaling van de Klant, wat dan de automatische annulering van de bestelling met zich meebrengt.

 

 

Louvre Parijs bevestigt de ontvangst van de bestelling van de Klant door een bevestigingsmail te sturen. Louvre Parijs verbindt zich ertoe de door de Klant geplaatste bestellingen uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en in geval van onbeschikbaarheid de Klant zo snel mogelijk te informeren. De bestelling wordt dan geannuleerd en het door de Klant betaalde bedrag wordt volledig teruggestort.

 

 

De Klant kan de samenvattende factuur van zijn bestelling op elk moment raadplegen, downloaden en afdrukken als hij een gebruikersaccount heeft.

 

 

Prijzen en betaalmethoden 

 

 

Prijsinformatie

 

 

De prijzen met betrekking tot de bestelling van de producten op de Site zijn aangegeven op de Site in het presentatieblad van elk van deze producten.

 

 

De prijzen worden weergegeven in euro's in bedragen inclusief alle belastingen (TTC), met uitzondering van de leveringskosten, die aan de Klant worden aangegeven op het moment van de validatie van zijn bestelling, evenals eventuele douanekosten of andere belastingen die dienen door de Klant rechtstreeks aan de vervoerder te worden betaald.

 

 

Ze zijn alleen geldig voor de duur dat ze voor elk product elektronisch en in realtime op de Site toegankelijk zijn. De prijs die de Klant voor elk besteld product betaalt, komt overeen met de prijs die van kracht is op de datum en het tijdstip van zijn bestelling.

 

 

De getoonde prijzen zijn inclusief BTW. Elke wijziging in het btw-tarief en elke wijziging in andere toepasselijke belastingen wordt automatisch weerspiegeld in de prijs van de te koop aangeboden producten.

 

 

Wanneer de Klant zijn bestelling valideert, wordt de totale prijs van zijn bestelling (inclusief de prijs van het product inclusief btw en leveringskosten) aan de Klant aangegeven in euro's.

 

 

Indien douanekosten of andere belastingen met betrekking tot de in- of uitvoer van de bestelde producten van toepassing zijn, moet de Klant deze rechtstreeks aan de vervoerder betalen bij ontvangst van de bestelde producten.

 

 

Betalingsmethoden

 

 

Om zijn bestelling te betalen, heeft de Klant, naar zijn keuze, verschillende betalingsmethoden die door de Site worden geaccepteerd. De Klant kiest zijn betalingswijze op het moment van validatie van zijn bestelling.

 

 

De Site accepteert de volgende betaalmethoden:

Betaling met creditcard; Betaling in 3 termijnen met Alma

 

 

RECHT OP INTREKKEN

 

 

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen beschikt de Klant over een herroepingstermijn van veertien (14) dagen om de bestelde producten zonder opgave van redenen terug te sturen.

 

 

Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Voor bestellingen met betrekking tot meerdere afzonderlijk geleverde producten of voor bestellingen van een product bestaande uit batches of meerdere onderdelen waarvan de levering gespreid wordt over een bepaalde periode, loopt de termijn vanaf de dag na ontvangst van het laatste product of batch of van het laatste stuk. Indien deze termijn afloopt op een zaterdag, zondag, feestdag of niet-werkdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

 

 

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Louvre Parijs binnen de voornoemde termijn op de hoogte stellen van zijn beslissing tot herroeping door middel van een ondubbelzinnige verklaring of door het invullen van het volgende herroepingsformulier: 

 

 

Let op: Vul dit formulier in en stuur het terug naar: hallo@louveparis.com alleen als u uw bestelling op de site wilt annuleren www.louveparis.com.

 

 

Ter attentie van de vennootschap XXX, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een enkele aandeelhouder met een aandelenkapitaal van XX euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lyon onder nummer XXX, met maatschappelijke zetel te 1 chemin de la Buissière 69140 RILLIEUX- LA-PAPE, hallo@louveparis.com :

Ik/wij (*) stellen u hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van de volgende bestelling die op de site is geplaatst www.louveparis.com: 

Datum van de bestelling:

Bestellingsnummer: 

Dag en tijdstip van levering van het/de bestelde product(en): 

Naam consument(en): 

Adres consument(en):

Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving van dit formulier op papier): 

 

 

Datum :

 

 

(*) Verwijder de nutteloze zin

 

 


Per post naar het volgende adres: 1 chemin de la Buissière 69140 RILLIEUX-LA-PAPE;
Per e-mail naar het volgende adres: hello@louveparis.com.

 

 

In geval van uitoefening van zijn herroepingsrecht, zal de Klant de prijs van zijn bestelling terugbetaald krijgen binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen volgend op de datum waarop de Klant Louvre Parijs op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing om de bestelling te herroepen, de kosten van terugzending van de producten blijft echter de verantwoordelijkheid van de Klant. Louvre Parijs kan de terugbetaling echter uitstellen tot de ontvangst van de producten of totdat de Klant het bewijs heeft geleverd van de verzending van deze producten, waarbij de gekozen datum die van de eerste van deze twee feiten is. De terugbetaling vindt plaats met hetzelfde betaalmiddel als dat van de Klant, tenzij de Klant uitdrukkelijk andere voorwaarden aanvaardt.

 

 

De Klant dient de bestelde producten terug te sturen naar: Louvre Parijs binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen volgend op de datum waarop hij Louvre Parijs op de hoogte heeft gesteld van zijn besluit zich terug te trekken. De producten moeten worden teruggestuurd naar het volgende adres: LOUVÉ PARIS - KLANTENSERVICE 1 chemin de la Buissière 69140 RILLIEUX-LA-PAPE.

 

 

De producten moeten door de Klant worden geretourneerd in overeenstemming met de volgende voorwaarden:
In hun originele staat;
Nieuw, ongedragen en ongewassen;
In de originele verpakking met al hun toebehoren en handleidingen.

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat producten waarvan de etiketten zijn verwijderd, niet kunnen worden teruggestuurd naar Louvre Parijs.

 

 

De Klant wordt geïnformeerd dat zijn aansprakelijkheid kan worden aangegaan door: Louvre Parijs in geval van waardevermindering van de producten als gevolg van andere manipulaties dan die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze goederen vast te stellen.

 

 

GARANTIE

 

 

De Klant profiteert van de wettelijke garanties van conformiteit en verborgen gebreken op de producten van Louvre Parijs. De uitvoering van deze verschillende garanties gebeurt: Per e-mail naar het volgende adres: hello@louveparis.com

 

 

Wettelijke garantie van conformiteit

 

 

De wettelijke garantie van overeenstemming is voorzien in artikel L.217-4 van de Consumentenwet. Louvre Parijs  is dus verplicht de Klant de conformiteit van het door de Klant gekochte product binnen twee jaar vanaf de aankoopdatum te garanderen. Een goed is conform wanneer het overeenkomt met het gebruik dat gewoonlijk van dit type goed wordt verwacht of wanneer het de kenmerken heeft die door de contractpartijen zijn gedefinieerd.

 

 

De uitvoering van de wettelijke conformiteitsgarantie stelt de Klant in staat om, naar zijn keuze, de vervanging van het product of de reparatie ervan te verkrijgen.

 

 

De Klant kan ook de oplossing verkrijgen van het verkoopcontract dat is afgesloten met: Louvre Parijs (en terugbetaling van de prijs van zijn product) of een verlaging van de prijs indien: de reparatie of vervanging van het product onmogelijk is; De tijd om het product te repareren of te vervangen is langer dan een maand vanaf het verzoek van de Klant; De reparatie of vervanging van het product brengt een groot ongemak met zich mee voor de Klant.

 

 

De Klant wordt erop gewezen dat hij zich echter niet op de wettelijke conformiteitsgarantie kan beroepen indien hij op de hoogte was van de non-conformiteit van het product of er niet omheen kon bij de aankoop ervan.

 

 

Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

 

 

De wettelijke garantie tegen verborgen gebreken onderscheidt zich van de wettelijke conformiteitsgarantie en is voorzien in artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. Louvre Parijs is aldus verplicht de Klant te vrijwaren tegen alle verborgen gebreken van zijn producten die deze ongeschikt maken voor normaal gebruik. Deze garantie geldt ook indien de Klant erin slaagt te bewijzen dat hij het product niet of tegen een lagere prijs zou hebben gekocht indien hij op de hoogte was geweest van de gebreken.

 

 

Deze garantie is van toepassing binnen een periode van twee jaar vanaf de ontdekking van het defect door de Klant, die mogelijk niet overeenkomt met de aankoopdatum van het product.

 

 

Opdat de Klant de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken kan uitoefenen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
Het defect moet voorafgaand aan de aankoop van het product door de Klant zijn;
Het gebrek had niet zichtbaar mogen zijn op het moment van ontvangst van het product door de Klant;
Het gebrek moet het product ongeschikt maken voor normaal gebruik.

 

 

De uitvoering van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken stelt de Klant in staat, naar zijn keuze, (i) het product terug te sturen en de prijs terug te krijgen, of (ii) de bagage te houden en een deel van zijn aankoopprijs terug te krijgen.

 

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 

 

Aansprakelijkheid van Louvre Parijs

 

 

De online bestelling van producten door de Klant vereist dat de Klant via internettoegang naar de Site gaat. Alle kosten met betrekking tot deze toegang zijn volledig ten laste van de Klant, die als enige verantwoordelijk is voor de goede werking van zijn computerapparatuur en zijn toegang tot internet.

 

 

Louvre Parijs stelt alles in het werk om de Klant toegang te geven tot en gebruik te maken van de Site. Gezien de complexiteit van het internetnetwerk, Louvre Parijs kan geen absolute toegankelijkheid of beschikbaarheid van de Site garanderen.

 

 

Louvre Parijs behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding, de Site tijdelijk of permanent te sluiten of toegang te krijgen tot een of meer diensten op afstand, in het bijzonder om een update, onderhoudswerkzaamheden, aanpassingen of wijzigingen aan de servers uit te voeren, zonder dat deze lijst wordt uitputtend.

 

 

Louvé Paris behoudt zich het recht voor om de Site en de daarop beschikbare diensten op elk moment aan te vullen of te wijzigen in overeenstemming met de evolutie van de technologieën.

 

 

Louvre Parijs is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit deze wijzigingen en/of tijdelijke onbeschikbaarheid of zelfs de definitieve sluiting van de gehele of een deel van de Site of de daarmee verbonden diensten.

 

 

De Site kan links naar sites van derden bevatten. Deze sites vallen niet onder de controle van Louvre Parijs, Louvé Paris kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en elementen die beschikbaar zijn op deze sites van derden. De Klant wordt verzocht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van deze sites van derden.

 

 

Louvé Paris kan ook niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de slechte uitvoering of niet-uitvoering van deze algemene verkoopvoorwaarden te wijten is aan overmacht, het onvoorziene en onoverkomelijke feit van een derde partij, of het feit van de Klant.

 

 

Louvre Parijs stelt alles in het werk om de Site te beveiligen met het oog op het gelopen risico en de aard van de verwerkte gegevens. Louvé Paris  kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor inbreuken op de computerbeveiliging als gevolg van de aanwezigheid van virussen op de site.

Louvre Parijs streeft naar transparantie en informeert zijn klanten dat het zijn stukken in Frankrijk, in Parijs, produceert.

 

 

Verantwoordelijkheid van de klant

 

 

De Klant dient bij het aanmaken van zijn gebruikersaccount ervoor te zorgen dat hij correcte en volledige informatie verstrekt en deze informatie regelmatig bijwerkt. In dit verband kan hij de informatie over hem op elk moment wijzigen door naar de sectie "Mijn account" te gaan.

 

 

De Klant is als enige verantwoordelijk voor het bewaren en behouden van de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord. Het is zijn verantwoordelijkheid om alle nuttige maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid ervan te bewaren en om zijn wachtwoord onverwijld op de Site te wijzigen in geval van diefstal of ongeoorloofde mededeling van het wachtwoord aan derden. In geval van wijziging van het wachtwoord wordt een e-mail naar de Klant gestuurd zodat hij tot deze wijziging overgaat.

 

 

De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Site met zijn identificatiegegevens. Louvé Paris is niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit de schending door de Klant van zijn vertrouwelijkheidsverplichtingen.

 

 

In geval van frauduleus gebruik van het account van de Klant of schending van deze algemene verkoopvoorwaarden, Louvé Paris behoudt zich het recht voor om, zonder vergoeding of kennisgeving, de toegang tot het gebruikersaccount van de Klant tijdelijk of permanent te sluiten. De Klant blijft volledig verantwoordelijk voor het gebruik van zijn account vóór de tijdelijke of definitieve sluiting ervan.

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden vertegenwoordigen het geheel van de verplichtingen van de partijen.

 

 

Louvé Paris en de Klant verplichten zich ertoe om hun verbintenissen te goeder trouw na te komen.

 

 

Indien een of meer van de bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard in toepassing van een wet, een verordening of naar aanleiding van een beslissing van kracht van gewijsde van een bevoegde autoriteit, zullen de andere bepalingen volledig van toepassing blijven.

 

 

Louvre Parijs en de Klant zijn het er onderling over eens dat het feit dat een van de partijen bij deze algemene voorwaarden een situatie gedoogt, niet tot gevolg heeft dat de andere partij enig recht krijgt. Een dergelijke tolerantie kan niet ook worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand om de rechten in kwestie te doen gelden.

 

 

De Klant aanvaardt dat de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen worden overgedragen door: Louvé Paris met name bij een fusie of overname aan een derde partij.

 

 

De Klant machtigt Louvé Paris in het kader van de uitvoering van het onderhavige elke onderaannemer van zijn keuze in te schakelen. De Klant aanvaardt dat in dit geval: Louvé Paris stuurt aan deze onderaannemer de informatie en persoonsgegevens van de Klant die nodig zijn voor de uitvoering van de uitbestede diensten.

 

 

TAAL EN TOEPASSELIJK RECHT

 

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans. Als ze in een vreemde taal zouden worden vertaald, prevaleert de Franse versie in geval van betwisting of interpretatiemoeilijkheden.

 

 

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Franse recht. Indien de Klant niet in Frankrijk woont, kan hij echter rechtsgeldig verzoeken en beroep doen op de toepassing van de dwingende bepalingen voorzien door de wet van het land van de Europese Unie waar hij woonachtig is.

 

 

GESCHIL 

 

 

Consumentenbemiddelaar

 

 

Louvé Paris informeert de Klant over de mogelijkheid om, in geval van een geschil met betrekking tot deze algemene verkoopvoorwaarden, een beroep te doen op een conventionele bemiddelingsprocedure of op een andere alternatieve methode van geschillenbeslechting.

 

 

Hiertoe wordt de Klant geïnformeerd dat hij contact kan opnemen met de FEVAD-bemiddelaar. Om het geschil voor te leggen aan deze bemiddelaar, kan de Klant ervoor kiezen om: Het formulier op de website in te vullen op het volgende adres: http://www.mediateurfevad.fr Stuur uw verzoek per gewone of aangetekende post naar het volgende adres: FEVAD e-commerce mediator, 60 rue de la Boétie 75008 PARIS Stuur een e-mail naar het volgende adres: mediateurduecommerce@fevad.com

 

 

De bemiddelaar kan geen geschillen behandelen waarvan het verzoek kennelijk ongegrond of beledigend is, of al eerder is onderzocht of wordt onderzocht door een andere bemiddelaar of door een rechtbank, indien de Klant zijn verzoek binnen een termijn van meer dan één termijn bij de bemiddelaar heeft ingediend. jaar vanaf de schriftelijke klacht tot Louvé Paris, indien het geschil niet binnen het bevoegdheidsgebied van de bemiddelaar valt, of ten slotte indien de Klant niet rechtvaardigt vooraf te hebben geprobeerd zijn geschil op te lossen door een schriftelijke klacht te richten aan Louve Parijs.

 

 

bevoegde rechtbanken

 

 

In geval van een geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of uitvoering van deze algemene verkoopvoorwaarden, kan de Klant, naar zijn keuze, een beroep doen op een van de bevoegde rechtbanken met toepassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.