Shipping policy

LEVERING

Bezorgingsvertraging

De maximale levertijden voor de bestelde producten zijn als volgt:
Twaalf (12) werkdagen voor levering op het vasteland van Frankrijk;
Twintig (20) werkdagen voor internationale levering.
De Klant wordt echter gepreciseerd dat deze maximale termijnen waarschijnlijk met tien (10) dagen kunnen worden verlengd in geval van uitzonderlijke bestelvolumes op de Ente die met name verband houden met de lancering van een nieuwe collectie of een seizoenspiek in activiteit .

Louvre Parijs stelt alles in het werk om het product te leveren op de datum of binnen de tijd die aan de Klant is aangegeven bij het valideren van zijn bestelling. De levertijden worden bepaald op basis van het door de Klant opgegeven leveringsadres en de door de Klant gekozen leveringswijze. Louvre Parijs is echter niet verantwoordelijk in geval van onmogelijkheid of vertraging van de levering veroorzaakt door de onvolledige of foutieve informatie door de Klant van zijn leveringsadres.

Bezorgmethoden:

De door de Klant bestelde producten worden geleverd op het adres dat de Klant tijdens de validatie van zijn bestelling heeft opgegeven.

De levering vindt plaats naar keuze van de Klant volgens de volgende verschillende leveringsmethoden:
Levering aan een relaispunt;
Levering door Chronopost;
Thuisbezorging in achtenveertig (48) uur;
Thuisbezorgd binnen vierentwintig (24) uur.

De Klant betaalt leveringskosten, waarvan het bedrag verschilt naargelang de leveringsmethode die de Klant heeft gekozen op het moment van validatie van zijn bestelling: XX (X) euro leveringskosten in geval van levering op een afleverpunt of aan huis binnen achtenveertig (48) uur;
XX (X) euro bezorgkosten bij bezorging door Chronopost of aan huis binnen vierentwintig (24) uur.
De leveringskosten worden echter aan de Klant aangeboden wanneer het bedrag van zijn bestelling op de Ente gelijk is aan of groter is dan de som van honderdtachtig (180) euro inclusief btw.

Overdracht van risico

Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de Klant wanneer deze of een door hem aangewezen derde (anders dan de door hem voorgestelde vervoerder) Louvre Parijs) deze producten fysiek in bezit neemt.

Indien de Klant ervoor kiest om de levering van zijn bestelling toe te vertrouwen aan een andere vervoerder dan die welke wordt aangeboden door Louvre Parijs, wordt de Klant geïnformeerd dat de risico's van verlies en beschadiging van de producten dan op hem worden overgedragen bij levering van het product door:Louvre Parijs aan deze vervoerder.

Beschadigde producten

Indien de Klant bij de levering constateert dat de verpakking van zijn bestelling beschadigd, gescheurd of geopend is, dient hij de staat van de bestelde producten te controleren. Indien hij constateert dat een of meer van de bestelde producten beschadigd zijn, moet hij zijn voorbehoud kenbaar maken door de levering te weigeren of door een voorbehoud te maken op de leveringsbon van de vervoerder (“pakket geweigerd wegens geopend of beschadigd”).

De verificatie door de Klant van de staat van de bestelde producten wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant, of een door hem aangewezen derde, de leveringsbon van de vervoerder heeft ondertekend.

Indien de Klant bij levering van het product een voorbehoud heeft gemaakt, dient hij dit te melden: Louvre Parijs op het volgende adres: LOUVÉ PARIS - SERVICE CLIENT - 1 chemin de la Buissière 69140 RILLIEUX-LA-PAPE, of per e-mail op hello@louveparis.com, met vermelding van het referentienummer van zijn bestelling. Louvre Parijs en de Klant zullen samen de te implementeren oplossingen overeenkomen, in het bijzonder om de aansprakelijkheid van de vervoerder te vorderen indien wordt vastgesteld dat de schade tijdens het transport is veroorzaakt.

Niet-levering – Annulering van het contract

Indien de bestelling niet op de aangegeven datum of binnen de aangegeven tijd is geleverd, of, bij gebreke daarvan, niet later dan dertig (30) dagen na het plaatsen van de bestelling, kan de Klant Louvre Parijs per aangetekende brief met ontvangstbewijs of schriftelijk op een andere duurzame drager binnen een redelijke aanvullende termijn te leveren. En Louvre Parijs niet binnen deze extra termijn presteert, heeft de klant het recht om de verkoopovereenkomst die is gesloten met Louvre Parijs per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of schriftelijk op een andere duurzame drager. Het contract wordt als opgelost beschouwd na ontvangst door: Louvre Parijs van deze aangetekende brief of van dit schrijven om hem op de hoogte te stellen van dit besluit, tenzij: Louvre Parijs is in de tussentijd niet uitgevoerd.

En Louvre Parijs weigert de bestelling van de Klant te leveren of indien Louvre Parijs de bestelling niet levert op de datum of binnen de gestelde termijn wanneer deze datum of deze termijn essentiële voorwaarden voor de Klant vormen (die voortvloeien uit de omstandigheden die het sluiten van het contract of van op uitdrukkelijk verzoek van de Klant), wordt de Klant geïnformeerd dat hij het verkoopcontract afgesloten met . onmiddellijk kan beëindigen Louvre Parijs. Het contract wordt als opgelost beschouwd zodra de Klant een aangetekende brief met ontvangstbevestiging of een schrijven op een andere duurzame drager stuurt omLouvre Parijs van deze resolutie.

In geval van beëindiging van het contract afgesloten met Louvre Parijs door de Klant, zal yvo et moi de Klant alle door hem betaalde bedragen volledig terugbetalen binnen veertien dagen na de datum waarop het contract werd beëindigd.