Algemene voorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden vertegenwoordigen het geheel van de verplichtingen van de partijen.

Louvre Parijs en de Klant verplichten zich ertoe om hun verbintenissen te goeder trouw na te komen.

Indien een of meer van de bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard in toepassing van een wet, een verordening of naar aanleiding van een beslissing van kracht van gewijsde van een bevoegde autoriteit, zullen de andere bepalingen volledig van toepassing blijven.

Louvre Parijs en de Klant zijn het er onderling over eens dat het feit dat een van de partijen bij deze algemene voorwaarden een situatie gedoogt, niet tot gevolg heeft dat de andere partij enig recht krijgt. Een dergelijke tolerantie kan niet ook worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand om de rechten in kwestie te doen gelden.

De Klant aanvaardt dat de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen worden overgedragen door: Louvre Parijs met name bij een fusie of overname aan een derde partij.

De Klant machtigt Louvre Parijs in het kader van de uitvoering van het onderhavige elke onderaannemer van zijn keuze in te schakelen. De Klant aanvaardt dat in dit geval: Louvre Parijs stuurt aan deze onderaannemer de informatie en persoonsgegevens van de Klant die nodig zijn voor de uitvoering van de uitbestede diensten.